Removal or dissolution of negative energies


Stones favoring the removal or dissolution of negative energies:

Fluorite, Labradorite, Lepidolite, Malachite, Obsidian, Eye Tiger, Onyx, Peridot, White Quartz, Tourmaline and Zoisite.